Trang chủ Chuyên Khoa

Chuyên Khoa

Một khoa trong y học là một ngành trong khoa học y học. Một chuyên khoa trong y học là một ngành hẹp nằm trong một khoa. Tùy theo mức độ phát triển hay mức độ quan trọng mỗi quốc gia, mà một chuyên khoa ở nước này có thể coi là một khoa ở nước khác Xem ngay